Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) zwanego dalej ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław
NIP 792-18-84-977 RIK 1/99
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl
tel. 166215437

2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adres poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ROZPORZĄDZENIA 2016/679 w oparciu o:

 1. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą);
 2. art. 6 ust.1 lit. b (realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 3. art. 6 ust.1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach);
 4. art. 6 ust. 1 lit e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów statutowych Administratora, zdefiniowanych jako:

 1. gromadzenie zbiorów i dokumentowanie obiektów kultury materialnej,
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
 3. udostępnianie zbiorów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów,
 5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
 6. użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,
 8. prowadzenie badań naukowych,
 9. opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników, wystaw, wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,
 10. prowadzenie biblioteki oraz archiwum,
 11. przygotowywanie opinii oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym,
 12. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów,
 13. współpraca z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, prawne będące konsekwencją realizacji celów statutowych;
 3. podmioty wykonujące czynności związane z bieżącą obsługą działalności Administratora, w przypadkach gdy wiąże się to z koniecznością przetwarzania danych.

Podstawą przekazania/powierzenia danych wskazanym wyżej podmiotom są przepisy prawa lub zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy powierzenia.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 15, 16, 17,18, 20 i 21 ROZPORZĄDZENIA 2016/679.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 przetwarzanie danych osobowych. Organem właściwym dla w/w skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W szczególnych sytuacjach ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy. Dane mogą być również podawane dobrowolnie za zgodą osoby, której dotyczą. Konsekwencją ich nie podania w takim wypadku będzie brak możliwości współpracy z Administratorem oraz realizacji celu z tym powiązanego.

11. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich administrując Państwa danymi osobowymi nie będzie przekazywało ich do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zgromadzone dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Na terenie Muzeum Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich funkcjonuje monitoring wizyjny

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetiich z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Rynek 4, telefon kontaktowy: 166215437, email: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl

2. W imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 166246227 oraz adres poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl

3. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w oparciu o następujące przepisy:

 1. art. 5 ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. 2018.720 ze zm.),
 2. art. 4b i art. 50 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2018.995 ze zm.),
 3. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018.917 ze zm.).

4. System monitoringu wizyjnego w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich stosowany jest w celu zabezpieczenia zbiorów Muzeum, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w Muzeum oraz ochrony mienia.

5. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 60 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji niezgodnego przetwarzania z prawem jej danych (wizerunku).