Informacje sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

§1.

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352 ze zm.)

 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, w szczególności np. dokumentacja wizualna muzealiów (fotografie, skany) wraz z metadanymi, informacje identyfikacyjne zawarte w inwentarzach i kartach ewidencyjnych, opisy muzealiów i ich kolekcji sporządzone na potrzeby wystaw stałych i czasowych, komunikaty prasowe dotyczące muzealiów, informacje dotyczące wydarzeń edukacyjnych, działalności wydawniczej czy poszczególnych publikacji.
 2. Przez podmiot zobowiązany należy w tym wypadku rozumieć Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
 3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej “użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

§2.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publiczneg
o

 1. Dla informacji udostępnionej w BIP Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
  1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
  2) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania.
 2. Dla informacji udostępnionej na stronie www.muzuem-jaroslaw.pl warunki ponownego wykorzystania określone są licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska – pewne prawa zastrzeżone na rzecz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za wyjątkiem materiałów oznaczonych zastrzeżeniami prawnoautorskimi wyłączającymi dany utwór spod licencji CC BY 3.0 Polska.
 3. Dla informacji udostępnianej na wniosek, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich określa warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy, przy czym udostępnianie informacji następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Muzeum, albo drogą elektroniczną.
 4. Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
  1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
  2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje;
  4) ograniczenia wykorzystywania informacji sektora publicznego w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą w szczególności zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
  5) ograniczenia wykorzystywania informacji sektora publicznego do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.
 5. Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016.666 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 6. Zasady odpowiedzialności Muzeum – Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
  2) wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Muzeum,
  3) wykorzystanie informacji zawierającej dane osobowe lub wizerunek, w sposób naruszający dobre imię osoby, której dane osobowe lub wizerunek są w udostępnianej lub przekazanej informacji zawarte.

§3.
Procedura związana ze złożeniem wniosku o ponowne wykorzystywanie

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej “wnioskiem”, wnosi się w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:
  1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie www.muzuem-jaroslaw.pl;
  2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 3. Wniosek zawiera w szczególności:
  1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 5. Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres Rynek 4, 37-500 Jarosław, albo w postaci elektronicznej na adres muzjar@poczta.onet.pl.
 6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 7. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 8. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w ust. 2:
  1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 9. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w § 3 ust. 8 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 10. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega następującym ograniczeniom:
  1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  2) ze względu na:
  a) prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
  b) albo w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, przy czym ograniczenia te nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
  3) w zakresie informacji sektora publicznego:
  a) których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,
  b) powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
  c) do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2017.880 ze zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.), prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz.U.2018.432), prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2017.776) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane,
  d) będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.
 11. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy wymagałoby to:
  1) tworzenia informacji sektora publicznego,
  2) ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie,
  3) sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 12. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2:
  1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
  2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
  3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; przepisy ust. 10 stosuje się.
 13. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

§4.
Opłaty

 1. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ponownego ich wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą w szczególności następujące koszty:
  1) koszt nośnika danych,
  2) koszty wykorzystanych materiałów,
  3) koszt wysyłki,
  4) szacowany koszt pracy pracownika,
  5) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
  6) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 4. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym może nałożyć opłaty wyższe niż ustalone na podstawie ust. 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
 5. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich stosuje się do Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U.2016.1011) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U.2018.720 ze zm.).
 6. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

§5.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 3. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w rozdziale §3 ust. 10.
 4. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w rozdziale §3 ust. 11.
 5. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257 ze zm.).