Wytyczne dla odwiedzających Muzeum w czasie epidemii COVID-19

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

2. Przy wejściu do Muzeum umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania przed wejściem do Muzeum).

3. Sprzedaż biletów lub otrzymanie bezpłatnego biletu wstępu jest dopuszczalna w sytuacji dostępności wolnych miejsc. Każdorazowo informacje o możliwości zakupu / otrzymania biletu i zwiedzania Muzeum udzielane są w kasie biletowej Muzeum.

4. Każdy odwiedzający Muzeum, w tym osoby udające się do pomieszczeń biurowo-administracyjnych, pracowni, biblioteki, a także osoby odwiedzające Podziemne Przejście Turystyczne, zobowiązany jest do stosowania niniejszych wytycznych oraz wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną, związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego przed i po wyjściu z Muzeum, zachowania odstępów (2 metry od innych osób, z wyłączeniem rodzin), zakrywania nosa i ust (maseczki, chusty, szale, przyłbice). Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.

5. W pomieszczeniu kasy biletowej oraz sąsiadującym z nim przedsionku przebywać może maksymalnie 2 osoby, w tym maksymalnie 1 osoba przy stanowisku kasowym, z zachowaniem co najmniej 1,5 odstępu pomiędzy osobami. W przypadku, gdy w pomieszczeniu przebywa co najmniej 2 osoby, odwiedzający zobowiązani są do oczekiwania na wejście do Muzeum na zewnątrz budynku.

6. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum, w szczególności dotyczących limitów osób przebywających w poszczególnych salach ekspozycyjnych oraz sposobu organizacji zwiedzania.

7. Łączna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie Muzeum w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego to 20 osób, przy czym jednorazowo w danej sali ekspozycyjnej może przybywać ilość osób dostosowania do powierzchni danej sali, tj. od 1 do 4 osób – zgodnie ze wskazaniem pracowników obsługi Muzeum.

9. Muzeum zwiedza się wyłącznie indywidualnie. Zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne oraz oprowadzenie z przewodnikiem.

10. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji.

11. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części obiektu. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w kasie biletowej.

12. Korzystanie z szatni zostaje ograniczone wyłącznie do pozostawiania okryć zmoczonych deszczem i parasoli oraz deponowania plecaków i dużych toreb, w przypadku gdy ich pozostawienie poza Muzeum jest niemożliwe.

13. Wprowadza się maksymalny czas zwiedzania Muzeum, wynoszący 60 minut.

14. Z biblioteki oraz pracowni muzealnych może korzystać jednocześnie jedna osoba, wyłącznie w przypadku gdy załatwienie sprawy nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym (z wykorzystaniem poczty email) uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem biblioteki lub właściwej pracowni muzealnej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszych wytycznych.

15. Zawiesza się do odwołania wszystkie wydarzenia i imprezy w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich wymagające udziału publiczności.


Wytyczne dla odwiedzających Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

2. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez pracowników obsługi Muzeum wyznaczonych godzin wstępu na teren Muzeum, dostosowanych do przewidywanego natężenia ruchu turystycznego. Informacja o obowiązujących godzinach wejścia w danym dniu zostanie podana do wiadomości zwiedzających przed wejściem na teren Muzeum.

3. Łączna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać na terenie Muzeum w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego to nie więcej niż 14 osób, w zależności od dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych, przy czym jednorazowo w danej sali ekspozycyjnej może przybywać ilość osób dostosowania do powierzchni danej sali, tj. od 1 do 4 osób – zgodnie ze wskazaniem pracowników obsługi Muzeum. Informacja o obowiązujących aktualnie limitach zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.

4. Zwiedzanie Muzeum dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji dostępności wolnych miejsc. Każdorazowo informacje o możliwości zwiedzania Muzeum udzielane są przez pracownika Muzeum.

5. Przy wejściu do Muzeum umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania przed wejściem do Muzeum).

6. Każdy odwiedzający Muzeum, zobowiązany jest do stosowania niniejszych wytycznych oraz wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną, związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego przed i po wyjściu z Muzeum, zachowania odstępów (2 metry od innych osób, z wyłączeniem rodzin), zakrywania nosa i ust (maseczki, chusty, szale, przyłbice). Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.

7. W przypadku, gdy w Muzeum przebywa określona dopuszczalnym limitem liczba osób, odwiedzający zobowiązani są do oczekiwania na wejście do Muzeum na terenie parku.

8. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum, w szczególności dotyczących limitów osób przebywających w poszczególnych salach ekspozycyjnych oraz sposobu organizacji zwiedzania.

9. Muzeum zwiedza się wyłącznie indywidualnie. Zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne oraz oprowadzenie z przewodnikiem.

10. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części obiektu. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią.

11. Wprowadza się maksymalny czas zwiedzania Muzeum, wynoszący 30 minut.

12. Zawiesza się do odwołania wszystkie wydarzenia i imprezy w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, wymagające udziału publiczności.