Deklaracja dostępności


Adres strony: www.muzeum-jaroslaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 3.04.2020 r.

Strona internetowa muzeum jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona jest zgodna ze standardem WCAG wymaga jednak uzupełnień.  Daje możliwość zwiększenia (bezszeryfowej) czcionki i zmiany kontrastu. Część fotografii i grafik posiada alternatywne opisy. Docelowo wszystkie znajdujące się na stronie fotografie i ilustracje zaopatrzone będą w teksty alternatywne. Jeśli na stronie pojawią się materiały filmowe, one również zostaną zaopatrzone w napisy i audiodeskrypcje.


Strona jest rozpoznawalna przez programy czytające tekst dla osób niewidomych.
Obsługa strony dostępna jest za pomocą myszki lub klawiatury.

Data sporządzenia deklaracji: 13.03.2021 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 20.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Rynek 4, 37-500 Jarosław
el./fax (+48) 16 621 54 37
e-mail: sekretariat@muzeum-jaroslaw.pl

W przypadku wniosków i potrzeby zapewnienia dostępu alternatywnego prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej w formach alternatywnych (słowne odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opis zdjęć/filmów bez audiodeskrypcji etc.). Wnioski powinny zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz wskazanie, którego elementu strony internetowej dotyczy zgłoszenie. Prosimy by osoby zgłaszające potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej określiły preferowaną formę otrzymania tej informacji.
Wnioski realizujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dotrzymania wskazanego terminu poinformujemy i tym fakcie, wskazując jednocześnie możliwy termin spełniania żądania. Termin ten nie może być dłuższym niż 30 dni. W przypadku odmowy realizacji żądania skargę na takie działanie złożyć można do dyrektora placówki, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Rynek 4, 37-500 Jarosław

Parking

Muzeum znajduje się na rynku w Jarosławiu. Obecnie, ze względu na remont płyty rynku, dojazd jest znacznie utrudniony. Po remoncie jednak możliwe będzie podjechanie pod sam budynek muzeum. Również na rynku, w najbliższej odległości od kamienicy, ulokowane będą miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Kasy biletowe

Kasy biletowe znajdują się na parterze kamienicy. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony podcieni, na poziomie terenu. W drzwiach znajduje się niski próg.  

Toalety
W budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najbliższa znajduje się w ratuszu, znajdującym się w odległości kilkudziesięciu metrów od muzeum.

Kamienica Orsettich – budynek i zwiedzanie
Budynek, ze względu na swój zabytkowy charakter, uniemożliwia zapewnienie pełnej dostępności architektonicznej. Znajdują się w nim bariery w postaci różnic poziomów (dwa piętra. Brak możliwości zamontowania windy), wąskich korytarzy i drzwi z progami, a także wąskie przejścia na samej ekspozycji.
Na parterze muzeum znajdują się trzy sale ekspozycyjne. Znajdują się między nimi progi oraz niewielkie schodki. Większość sal znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy. Prowadzi na nie drewniana klatka schodowa o szerokości 120 cm.
Nie jest możliwe poruszanie się po wnętrzach za pomocą wózka elektrycznego.

Dopuszczalne jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na ekspozycje muzealne pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez psa spoczywa na jego właścicielu.

Ekspozycja muzealna jest pod stałym nadzorem systemu telewizji dozorowej CCTV. Pracownicy ekspozycji wyposażeni są w krótkofalówki i natychmiast informują zwiedzających o ewentualnych zagrożeniach, bądź informują posterunek dozorowy muzeum w przypadku konieczności natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.  

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Po wcześniejszym uzgodnieniu Muzeum zapewnia możliwość asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Słowny komentarz do ekspozycji muzealnej dostępny jest pod postacią tradycyjnej usługi przewodnickiej.
Dostępny jest wirtualny spacer po muzeum.
Nie zapewniamy możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Udogodnienia dla osób starszych

Osoby starsze i inne, które tego potrzebują, mogą posługiwać się balkonikiem lub laską z miękkim zakończeniem. W razie potrzeby odpoczynku mogą skorzystać ze współczesnych krzeseł.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Ul. Księdza Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze

Parking

Muzeum znajduje się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu. Brama wjazdowa na teren parku znajduje się od strony ulicy księdza Stanisława Gajeckiego. Możliwy jest podjazd bezpośrednio pod budynek pałacowy.

Toalety

W budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najbliższa znajduje się w budynku restauracji znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie (20 m).

Budynek pałacowy i park romantyczny

Muzeum znajduje się na pierwszym piętrze budynku pałacowego. Poziom parteru zajmowany jest przez Centrum Kultury w Zarzeczu. Ze względu na brak możliwości zamontowania windy dostęp jest znacznie utrudniony. Na piętro prowadzą kręte, drewniane schody, a klatka schodowa ma szerokość 1,15m.   
Na ekspozycji jedynymi barierami są niskie progi znajdujące się w drzwiach między salami.

Dopuszczalne jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na ekspozycje muzealne pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez psa spoczywa na jego właścicielu.

Ekspozycja muzealna jest pod stałym nadzorem systemu telewizji dozorowej CCTV.
Budynek pałacowy mieści się w obszernym parku. Alejki parkowe wyłożone są kostką brukową bądź utwardzone są kamyczkami. W nielicznych miejscach znajdują się niewielkie stopnie. W parku znajdują się ławki umożliwiające odpoczynek podczas spaceru.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Po wcześniejszym uzgodnieniu Muzeum zapewnia możliwość asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Słowny komentarz do ekspozycji muzealnej dostępny jest pod postacią tradycyjnej usługi przewodnickiej.
Dostępny jest wirtualny spacer po muzeum.
Nie zapewniamy możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Udogodnienia dla osób starszych

Osoby starsze i inne, które tego potrzebują, mogą posługiwać się balkonikiem lub laską z miękkim zakończeniem. W razie potrzeby odpoczynku mogą skorzystać ze współczesnych krzeseł.