Regulamin zwiedzania


Regulamin zwiedzania
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich


Rozdział 1. Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, zwanego dalej Dyrektorem, w ramach jego kompetencji jako zarządcy muzeum.

§ 2

1. Godziny otwarcia ekspozycji stałych, wystaw czasowych oraz dzień nieodpłatnego wstępu na wystawy stałe do muzeum określa Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu, zaproszenia lub dokumentu upoważniającego do bezpłatnego wstępu do muzeum.
3. Wejście na Dziedziniec muzealny możliwe jest wyłącznie w czasie organizowanych na jego terenie otwartych dla publiczności wydarzeń plenerowych.
4. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem jest możliwe w tych dniach wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora.
5. Korzystanie z audioprzewodników i usług przewodnickich jest odpłatne.
6. Na terenie muzeum są wykonywane fotografie, a uczestnictwo w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych oraz innych formach działalności kulturalnej muzeum, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na udostępnienie wizerunku w celu realizacji zadań nałożonych na muzeum.
7. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych koncertów i wykładów, godzin otwarcia, cen biletów, czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych oraz treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczane są w kasie biletowej, na tablicy informacyjnej muzeum oraz na stronie internetowej muzeum www.muzeum-jaroslaw.pl.
8. W budynku muzeum oraz na terenie wokół budynku (także na dziedzińcu) działa sieć monitoringu wizyjnego.

§ 3

1. Zwiedzający wchodzący na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników obsługi muzeum i dyżurnych pracowników merytorycznych.

§ 4

Zgody Dyrektora wymaga:
1. wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren muzeum;
2. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
3. organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych;
4. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów;
5. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w celach komercyjnych.

Rozdział 2. Regulacje porządkowe

§ 5

1. Ze względów konserwatorskich i organizacyjnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji i obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 25 osób.
2. Plecaki, torby, walizki, parasole, kije do nordic walking, okrycia wierzchnie oraz inne przedmioty wielkogabarytowe należy pozostawić w szatni.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie muzeum.
4. Ostatnie wejście na ekspozycję i wystawy czasowe odbywa się na 30 minut przed ich zamknięciem.
5. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Z uwagi na możliwość nieposiadania przez muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.

§ 6

Na terenie Muzeum, ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:
1. wnoszenia broni palnej;
2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
3. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
4. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
5. jedzenia i picia;
6. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
7. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
8. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
9. wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
10. ślizgania się po posadzkach;
11. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
12. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

§ 7

1. Prawo oprowadzania po ekspozycji stałej i wystawach czasowych mają jedynie upoważnieni pracownicy muzeum oraz przewodnicy posiadający upoważnienie wydane przez Dyrektora na postawie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2017.1553 ze zm.).
2. Przewodnikowi nie wolno naruszać ustalonego porządku zwiedzania, terminów i godzin udostępniania wnętrz, w szczególności godzin wejścia na poszczególne ekspozycje stałe i wystawy czasowe.
3. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich sprawuje nadzór nad przewodnikami pod względem merytorycznym i organizacyjnym, dyscypliny oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. Pracownicy obsługi muzeum mogą wydawać przewodnikom polecenia.
4. Przewodnik oprowadzający po ekspozycji stałej i wystawach czasowych powinien być stosownie ubrany i nosić wydany przez Dyrektora identyfikator.

§ 8

1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w zabytkowych wnętrzach (m.in.: wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz dotykania eksponatów muzealnych, zakaz fotografowania z użyciem flesza);
2) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników;
3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 6.
2. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal muzealnych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

§ 9

W przypadku niewłaściwej obsługi przewodnickiej pod względem merytorycznym, nieprzestrzegania przez przewodnika zasad regulaminowych, działania na szkodę lub naruszenia dobrego imienia i wizerunku Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Dyrektor ma prawo cofnąć wydaną zgodę na oprowadzanie po ekspozycjach stałych i wystawach czasowych.

§ 10

Na terenie Dziedzińca muzealnego:
1. obowiązuje wyłącznie ruch pieszy;
2. fotografowanie i filmowanie nie może przeszkadzać innym zwiedzającym; materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

§ 11

Na terenie Dziedzińca muzealnego obowiązują następujące zakazy:
1. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
2. śmiecenia;
3. niszczenia i uszkadzania roślinności;
4. zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo zwiedzających m.in. hałaśliwego zachowania się, używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD;
5. palenia tytoniu;
6. wzniecania i używania ognia;
7. spożywania alkoholu lub środków odurzających.

Rozdział 3. Regulacje końcowe

§ 12

1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników obsługi muzeum oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
2. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować listownie na adres muzeum lub przesyłać na adres mailowy muzeum.


Regulamin zwiedzania
Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
Oddziału Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich


Rozdział 1. Regulacje ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, zwanego dalej Dyrektorem, w ramach jego kompetencji jako zarządcy muzeum.

§ 2

1. Godziny otwarcia ekspozycji stałych, wystaw czasowych oraz dzień nieodpłatnego wstępu na wystawy stałe do muzeum określa Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu, zaproszenia lub dokumentu upoważniającego do bezpłatnego wstępu do muzeum.
3. W dniach, w których wstęp do muzeum na wystawy stałe jest nieodpłatny, obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika i bez rezerwacji. Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem jest możliwe w tych dniach wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora.
4. Korzystanie z audioprzewodników i usług przewodnickich jest odpłatne.
5. Na terenie muzeum są wykonywane fotografie, a uczestnictwo w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych oraz innych formach działalności kulturalnej muzeum, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na udostępnienie wizerunku w celu realizacji zadań nałożonych na muzeum.
6. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych koncertów i wykładów, godzin otwarcia, cen biletów, czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających sal ekspozycyjnych i wystaw czasowych oraz treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczane są w kasie biletowej, na tablicy informacyjnej muzeum oraz na stronie internetowej muzeum www.muzeum-jaroslaw.pl.
7. W pomieszczeniach muzeum, na terenie budynku oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu wizyjnego.

§ 3

1. Zwiedzający wchodzący na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
2. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników obsługi muzeum i pracowników merytorycznych.

§ 4

Zgody Dyrektora wymaga:
1. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
2. organizowanie zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych;
3. prezentowanie transparentów, symboli i emblematów;
4. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu w celach komercyjnych.

Rozdział 2. Regulacje porządkowe

§ 5

1. Ze względów konserwatorskich i organizacyjnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji i obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 15 osób.
2. Plecaki, torby, walizki, parasole, kije do nordic walking, okrycia wierzchnie oraz inne przedmioty wielkogabarytowe należy pozostawić w szatni.
3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie muzeum.
4. Ostatnie wejście na ekspozycję i wystawy czasowe odbywa się na 30 minut przed ich zamknięciem.
5. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Z uwagi na możliwość nieposiadania przez muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.

§ 6

Na terenie Muzeum, ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:
1. wnoszenia broni palnej;
2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
3. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
4. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
5. jedzenia i picia;
6. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
7. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
8. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
9. wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
10. ślizgania się po posadzkach;
11. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
12. fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.

§ 7

1. Prawo oprowadzania po ekspozycji stałej i wystawach czasowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i wolontariusze muzeum oraz przewodnicy posiadający upoważnienie wydane przez Dyrektora na postawie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2017.1553 ze zm.).
2. Przewodnikowi nie wolno naruszać ustalonego porządku zwiedzania, terminów i godzin udostępniania wnętrz, w szczególności godzin wejścia na poszczególne ekspozycje stałe i wystawy czasowe.
3. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich sprawuje nadzór nad przewodnikami pod względem merytorycznym i organizacyjnym, dyscypliny oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. Pracownicy obsługi muzeum mogą wydawać przewodnikom polecenia.
4. Przewodnik oprowadzający po ekspozycji stałej i wystawach czasowych powinien być stosownie ubrany i nosić wydany przez Dyrektora identyfikator.

§ 8

1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
1) przed wejściem na ekspozycję stałą lub wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w zabytkowych wnętrzach (m.in.: wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, zakaz dotykania eksponatów muzealnych, zakaz fotografowania z użyciem flesza);
2) oprowadzanie tylko po wyznaczonych trasach i podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników;
3) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 6.
2. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, wstępu do poszczególnych sal muzealnych, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

§ 9

W przypadku niewłaściwej obsługi przewodnickiej pod względem merytorycznym, nieprzestrzegania przez przewodnika zasad regulaminowych, działania na szkodę lub naruszenia dobrego imienia i wizerunku Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu Oddziału Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Dyrektor ma prawo cofnąć wydaną zgodę na oprowadzanie po ekspozycjach stałych i wystawach czasowych.

Rozdział 3. Regulacje końcowe

§ 10

1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników obsługi muzeum oraz pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
2. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować listownie na adres muzeum lub przesyłać na adres mailowy muzeum.