Opłaty i ulgi

Cennik biletów wstępu

Wystawy stałe Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Bilet normalny: 20,00 zł.
Bilet ulgowy: 10,00 zł.
Bilet rodzinny: 50,00 zł.

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Bilet normalny: 12,00 zł.
Bilet ulgowy: 8,00 zł.
Bilet rodzinny: 30,00 zł.

Bilet łączony do obu oddziałów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Bilet normalny: 30,00 zł.
Bilet ulgowy: 15,00 zł.

Czwartek jest dniem bezpłatnego wstępu na wystawy stałe w obu oddziałach Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Dzień bezpłatny nie dotyczy wybranych wystaw czasowych.


Cennik opłat dodatkowych

Usługa przewodnicka po Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Rynek 4, 37-500 Jarosław (usługa dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji) – 30,00 zł.

Usługa przewodnicka na terenie miasta Jarosławia: w obszarze rynku oraz opactwa benedyktyńskiego (usługa dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji) – 200,00 zł.

Lekcja muzealna w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Rynek 4, 37-500 Jarosław (usługa dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji) – 5,00 zł od uczestnika.

Lekcja muzealna w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, Księdza Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze (usługa dostępna po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji) – 5,00 zł od uczestnika (za wyjątkiem uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Zarzecze).


Ulgi i uprawnienia


Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 1. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz.U.2017.1459 ze zm.);
 5. dzieciom do lat 7;
 6. przewodnikom posiadającym upoważnienie wydane przez Dyrektora;
 7. nauczycielom, opiekunom grup szkolnych uczestniczących w organizowanych przez Muzeum lekcjach muzealnych lub innych zajęciach;
 8. mieszkańcom Gminy Zarzecze (37-205) do Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu;
 9. członkom rodziny Dzieduszyckich oraz członkom Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas do Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.
 10. innym osobom na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Muzeum.


Prawo do zakupu biletu ulgowego do Muzeum przysługuje:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 2. uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
  1) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  2) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  3) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  4) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  1) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  2) sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  3) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 10. kombatantom i weteranom,
 11. posiadaczom Karty Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U.2017.1832 ze zm.)Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty są:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta – rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie lub status weterana;
 7. legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 11. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.
 12. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów w celu skorzystania z uprawnienia winna okazać pracownikowi obsługi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.