Rada Muzeum

Powiększ obraz

21 czerwca w sali balowej pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Takie spotkania odbywają się co roku – i pełnią  ważną funkcję związaną z działalnością muzeów.

Według Ustawy o Muzeach do podstawowych działań takich instytucji należy między innymi: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz konserwacja zbiorów; urządzanie wystaw stałych i czasowych; badania naukowe i edukacja oraz udostępnianie zbiorów do takich działań; a także prowadzenie działalności wydawniczej. Nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa pełnią specjalnie powołane Rady, działające przy każdym muzeum państwowym i samorządowym. W skład Rad Muzeów mogą wejść osoby wskazane przez jednostkę będącą organizatorem muzeum, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia naukowe i twórcze, a także fundacje i inne instytucje wspierające działalność danego muzeum.

Rada Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich składa się z 10 członków, powołanych przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego. W tegorocznym posiedzeniu uczestniczyli: Prof. Sylwester Czopek – rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Przewodniczący Rady Muzeum); prof. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Wiceprzewodniczący Rady Muzeum); prof. Andrzej Chwalba – historyk i eseista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Bożena Figiela – główny inwentaryzator Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; dr Jan Kuca – historyk, regionalista, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mołodyczu oraz Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze.

Na posiedzeniu 21 czerwca Łukasz Zagrobelny, Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, przedstawił sprawozdanie z Działalności Muzeum za 2021 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte. Rada zatwierdziła także plan pracy Muzeum na obecny, 2022 rok. Na posiedzeniu szczegółowo omówiono także koncepcje obchodów zbliżającego się 100-lecia Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich (1925-2025). Część formalną spotkania zakończył wybór przedstawicieli obecnej Rady Muzeum, których okres urzędowania upływa z końcem roku, na kolejną, 4-letnią kadencję. Po zamknięciu części urzędowej spotkania, członkowie Rady Muzeum zwiedzili nową ekspozycję w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu.